کانالهای ارتباطی غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود رشته تربیت بدنی با استاد مشاور مربوطه

https://chat.whatsapp.com/JUckzaKzXDJ2pqF46F14xV

لینک گروه پیام رسان استاد مشاور ورودی های 1400 دانشجویان کارشناسی دختر

و

https://chat.whatsapp.com/IRoQSZmDvIGESft7nUZoRq 

لینک گروه پیام رسان استاد مشاور ورودی های 1400 دانشجویان کارشناسی پسر