معرفی دانشجویان برتر آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 
 
به مناسبت هفته پژوهش دانشجویان برتر پژوهشی و آموزشی دانشکده علوم ورزشی در مقطع کارشناسی (دانشجویان برتر آموزشی) و مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (دانشجویان برتر پژوهشی) انتخاب شدند.
بر اساس ارزیابی های انجام شده خانم رامونا موسویان در مقطع دکتری تخصصی و خانم صالحه نگارستانی به ترتیب در گرایش های آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و بیومکانیک ورزشی به عنوان دانشجویان برتر پژوهشی انتخاب شدند.
دانشجویان پریسا عرب پور زرندی (ورودی ۹۷)، فاطمه اسدی (ورودی ۹۸) و الهه غلامرضائی(ورودی ۹۹) نیز به ترتیب ورودی به عنوان دانشجویان برتر آموزشی مقطع کارشناسی دانشکده معرفی گردیدند.
 
 
با احترام
بخش علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان