مصاحبه آزمون دکترای آسیب شناسی ورزشی مورخه 11 خرداد 98 در محل دانشکده تربیت بدنی برگزار می گردد.