مسابقه دوستانه گلبال به مناسبت گرامی داشت روز جهانی معلولین