قابل توجه دانشجویانی که درس ورزش 1 و تربیت بدنی دارند:

 

به اطلاع می رساند امتحان تئوری درس تربیت بدنی و ورزش 1 طبق جدول زمان بندی زیر در سامانه Lms

برگزار خواهد شد.

تربیت بدنی 99/4/30

خواهران ساعت 9/30-10/30

براداران ساعت 10/30-11/30

ورزش 1 99/5/29

خواهران ساعت 9/30-10/30

براداران ساعت 10/30-11/30