رتبه بندی مجله علمی انگلیسی زبان Journal of New Studies in Sport Management توسط کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مجله انگلیسی زبان Journal of New Studies in Sport Management حائز گرید B در رتبه بندی مجلات علمی وزارت علوم شد
 
 
مجله علمی انگلیسی زبان Journal of New Studies in Sport Management که با صاحب امتیازی دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکده علوم ورزشی) و حمایت انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران در حال انتشار است، در اولین ورود به ارزیابی مجلات وزارت علوم موفق به کسب گرید B شد.
قابل ذکر است که این مجله قبلاً نیز موفق به دریافت نمایه های پایگاه های بین المللی کبی انگلستان و ابسکو آمریکا شده بود.
آدرس وبسایت مجله: