راه اندازی اولین مجله انگلیسی زبان مدیریت ورزشی در کشور

 
 
با مشارکت دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، اولین مجله انگلیسی زبان در حوزه مدیریت ورزشی در کشور را اندازی گردید.
مجله Journal of New Studies in Sport Management به صورت فصلنامه الکترونیک منتشر خواهد شد.
جهت اطلاعات تکمیلی و ارسال مقاله به وبسایت مجله به آدرس www.JNSSM.uk.ac.ir مراجعه شود.