درباره دانشکده

این دانشکده که ابتدا با نام گروه تربیت بدنی در دانشگاه فعالیت داشت، در سال 1363 با پذیرش 10 دانشجو در رشته دبیری تربیت بدنی در مقطع کارشناسی فعّالیّت خود را آغاز کرد.
دانشکده تربیت بدنی هم اکنون؛ با استفاده از امکانات ورزشی در دو محل فعلی دانشکده تربیت بدنی در خارج از پردیزه افضلی پور و امکانات داخل پردیزه افضلی پور به فعّالیّت آموزشی و پژوهشی مشغول است.