جلسه پرسش و پاسخ به مناسبت روز دانشجو

ضمن تبریک روز دانشجو، به مناسبت این روز، جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولین دانشکده

روز شنبه 16 آذرماه 98 ساعت 11 صبح در محل سالن شورای دانشکده برگزار می شود.