جلسه هماهنگی نحوه برگزاری دروس تخصصی عملی با همکاران مدعو

جلسه هماهنگی چگونگی برگزاری دروس تخصصی عملی با توجه به شرایط موجود شیوع ویروس کرونا روز دوشنبه 26 خردادماه 1399 ساعت 11 تا 13 در محل سالن کنفرانس دانشکده تربیت بدنی با حضور اساتید مدعو مربوطه تشکیل شد.

جناب آقای دکتر شریفیان معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده در خصوص شرایط موجود پیش آمده، امکانات و الزامات موجود موارد را مطرح کردند سپس جناب آقای دکتر قهرمان تبریزی ریاست محترم دانشکده، اشراف همکاران به شرایط و محاسن و معایب شرایط پیش آمده را توضیح دادند و در ادامه به بحث وتبادل نظر با همکاران پرداخته شد.