جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود ساعت 8 تا 9/30 صبح روز دوشنبه 15 مهر 98 در سالن کنفرانس دانشکده برگزار می گردد.