جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم ورزشی

روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه 97 جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم ورزشی با حضور آقای دکتر نظام آبادی پورمعاونت محترم پژوهشی و فن آوری دانشگاه برگزار و در مورد مسائل حوزه پژوهشی دانشگاه و دانشکده تبادل نظر گردید.