جلسه سخنرانی آقای دکتر شریفیان

جلسه سخنرانی آقای دکتر شریفیان  با موضوع راه کارهای جذب اسپانسر در ورزش ، روز یکشنبه 20 آبان ساعت 11 و 15 دقیقه تا 12 و پانزده دقیقه در دانشکده تربیت بدنی برگزار میگردد.