جدول زمان بندی سخنرانی های علمی و کارگاههای اساتید دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی