تغییر تاریخ آزمون تئوری ورزش 1

دانشجویان محترم درس ورزش 1

در راستای کاهش دغدغه های شما و ایجاد فرصت بیشتر برای مطالعه محتوای آزمون ورزش 1 ،

این آزمون از چهارشنبه 15 مرداد به چهارشنبه 29 مرداد 1399 

خواهران ساعت 10/30-9/30 و برادران ساعت 11/30-10/30 منتقل شد.