تصاویر مربوط به آزمون عملی تربیت بدنی و علوم ورزشی داوطلبان ورود به دوره کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

آزمون عملی تربیت بدنی و علوم ورزشی داوطلبان ورود به دوره کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در تاریخهای 3 و 4 مردادماه 99 - 1398 در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.