برگزاری کلاس های مجازی (غیرحضوری) نیمسال جاری

 

کلاس های آموزشی مقطع های کارشناسی و کارشناسی ارشد در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه توسط اساتید مربوطه دروس در حال برگزاری است.