برگزاری کلاس های آموزشی الکترونیکی مجازی دانشکده

با توجه به محدودیت های به وجود آمده در خصوص بیماری کرونا کلاس های آموزشی دروس 

آسیب شناسی ورزش، متون خارجه درعلوم ورزشی، مقدمات جامعه شناسی ورزشی، جامعه شناسی ورزشی، مبانی مدیریت و زبان خارجه در علوم زیستی مقطع کارشناسی و نیز حرکات اصلاحی در پیشگیری از آسیب ورزشی، سمینار در امدادگری ورزشی، ارزیابی و مدیریت آسیب و بازتوانی پیشرفته آسیب و مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی مقطع کارشناسی ارشد با استفاده ازسامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار گردید.