برگزاری کارگاه پرخاشگری و مدیریت خشم در رویدادهای ورزشی