برگزاری کارگاه آموزشی ماژول آزمون در سامانه LMS

 

جلسه آموزش ماژول آزمون در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه توسط جناب آقای دکتر جابری روز دوشنبه 26 خردادماه 1399 ساعت 7/30 صبح با حضور ریاست دانشکده، معاون آموزشی و پژوهشی، رییس بخش و اساتید محترم دانشکده تربیت بدنی برگزار گردید.