برگزاری سلسله وبینارهای تخصصی دانشکده علوم ورزشی در هفته پژوهش

  • PDF کاربرد بیومکانیک ورزشی در ورزش همگانی، قهرمانی، و حرفه ای (سخنران: دکتر محمد امیری خراسانی)
  • PDF اصول مدیریت در فوتبال حرفه ای: باید هاو نباید ها (سخنران: دکتر اکبر جابری)
  • PDF آشنایی با اصول سرچ در پایگاه های داده (سخنران: دکتر مهشید زارع زاده)
  • PDF بازار ورزش های آنالین (چالش ها و فرصت ها) (سخنران: دکتر اسماعیل شریفیان) 
  • PDF کاربرد منطق فازی در تعیین سیستم انرژی غالب در ورزش (سخنران:دکتر مهدی عباسپور)
  • PDF پایگاه های علمی- استنادی: شرایط و ضوابط (سخنران: دکتر سعید بحیرایی)
  • PDF روانشناسی مربیگری کودکان و نوجوانان (سخنران: دکتر وحید روح اللهی)