برگزاری اولین جلسه شورای عمومی دانشکده تربیت بدنی در سال 1399

اولین جلسه شورای عمومی دانشکده تربیت بدنی امروز یکشنبه 17 فروردین ماه 1399 با حضور اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزشی از طریق وب کنفرانس دانشگاه به صورت مجازی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص برگزاری کلاس ها به صورت مجازی تاکید شد و آموزش نرم افزار در سامانه یادگیری الکترونیکی (LMS) به صورت عملیاتی توضیح و به سوالات همکاران در این خصوص پاسخ داده شد.