اولین شماره ژورنال "Journal of New Studies in Sport Management"

اولین ژورنال انگلیسی زبان حوزه تخصصی مدیریت ورزشی در کشور با مشارکت انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران و دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، اولین شماره ژورنال  "Journal of New Studies in Sport Management" با هدف بین‌المللی سازی یافته های مدیریت ورزشی و در راستای تقویت ارتباطات علمی و پژوهشی پژوهشگران مدیریت ورزشی داخل کشور با جامعه علمی خارج از کشور راه‌اندازی و  منتشر شده است. 
بدی‌نوسیله از پژوهشگران حوزه مدیریت ورزشی و حوزه های میان رشته‌ای مرتبط جهت ارسال یافته‌های پژوهشی خود در زمینه‌های مدیریت ورزشی دعوت به همکاری می‌گردد.
 
آدرس وب‌سایت ژورنال: