انتصاب دکتر فریبرز محمدی پور به عنوان سرپرست بخش دبیری تربیت بدنی دانشکده