انتصاب دکتر روح ا... نیکویی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده