انتشار نسخه الکترونیک شماره سوم نشریه سکوی نخست

انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی اداره کل امور فرهنگی نسخه شماره سوم سکوی نخست را آماده کرده است.
با توجه به شرایط موجود و در راستای اهداف نشریه و احترام به دانشجویان محترم، تصمیم بر آن شد تا شماره سوم نسخه الکترونیک نشریه سکوی نخست به صورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار بگیرد.