انتشار نسخه الکترونیک شماره دوم نشریه سکوی نخست

 
 
 
انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی اداره کل امور فرهنگی نسخه شماره دوم سکوی نخست را آماده کرده است.
 
با توجه به شرایط موجود و در راستای اهداف نشریه و احترام به دانشجویان محترم، تصمیم بر آن شد تا شماره دوم نسخه الکترونیک نشریه سکوی نخست به صورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار بگیرد.