اعزام دانشجویان دختر شهید باهنر جهت شرکت در چهارمین المپیاد ورزشهای همگانی

دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان جهت شرکت در چهارمین المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان دختر دانشگاهها و موسسات عالی کشور در تاریخ 25 تا 31 تیرماه تابستان 98 اعزام شدند.