اطلاعیه گروه آسیب ورزشی و حرکات اصلاحی

به اطلاع دانشجویانی که تمایل به انتخاب رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی در مقطع ارشد در دانشکده تربیت بدنی کرمان دارند، می رساند که

این رشته با گرایش امدادگری ورزشی در این دانشکده اراِئه می شود و گرایش ذکرشده در دفترچه سازمان سنجش صحیح نمی باشد.