اطلاعیه ژورنال کلاب

 Journal Club  


رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

موضوع: تکنیک Short-Foot برای اصلاح سندروم پرونیشن

 

 

 
 

 


Foot arch index during Janda,s Short-Foot maneuver  in subjects with excessively pronated feet

 

سخنران: محمد مشهدی

زمان: 8 اسفند 96 – ساعت 30/11

مکان: دانشکده تربیت بدنی- کلاس شماره 3

شرکت برای دانشچویان ارشد و دکتری الزامی میباشد. 

 شرکت برای عموم دانشجویان آزاداست.