اردوی پسران دانشگاه شهید باهنر کرمان در چهارمین المپیاد ورزشهای همگانی

اردوی پسران دانشگاه شهید باهنر کرمان جهت شرکت در چهارمین المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات عالی کشور از تاریخ 2 تا 8 مرداد تابستان 98 در دانشگاه بوعلی همدان برگزار خواهد شد.