معاونت آموزشی و پژوهشی


مدیریت معاونت آموزشی و پژوهشی


 

روح اله نیکویی

نام و نام خانوادگی:        روح اله نیکویی
رتبه علمی:        دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی:        دکترای تربیت بدنی
مدت تصدی:        از آذرماه 99 تاکنون
تلفن:        034-33203189
پست الکترونیکی:       r_nikooie@uk.ac.ir


 


شرح وظایف