معاونت آموزشی و پژوهشی


مدیریت معاونت آموزشی و پژوهشی


مدیریت فعلی
 

  

   نام و نام خانوادگی: اسماعیل شریفیان
   رتبه علمی: دانشیار
   آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تربیت بدنی
   مدت تصدی: از سال 1396تا کنون
   تلفن: 034-31323189
   پست الکترونیکی:    Sharifian@uk.ac.ir

 


شرح وظایف