معاونت آموزشی و پژوهشی


مدیریت معاونت آموزشی و پژوهشی


 

فریبرز محمدی پور

نام و نام خانوادگی:        فریبرز محمدی پور
رتبه علمی:        دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی:        دکترای تربیت بدنی
مدت تصدی:        از 1401 تاکنون
تلفن:        034-33203189
پست الکترونیکی:       mp_fariborz@uk.ac.ir


 


شرح وظایف