معاونت اجرایی و پشتیبانی دانشکده تربیت بدنی


نام و نام خانوادگی:        محسن امینایی
رتبه علمی:        استادیار
آخرین مدرک تحصیلی:        دکترای تربیت بدنی
مدت تصدی:        از مهرماه 94 تاکنون
تلفن:        034-33203188
پست الکترونیکی:        maminai@uk.ac.ir