معاونت اجرایی و پشتیبانی دانشکده تربیت بدنی


منصور صاحب الزمانی

نام و نام خانوادگی:        منصور صاحب الزمانی
رتبه علمی:        استاد
آخرین مدرک تحصیلی:        دکترای تربیت بدنی
مدت تصدی:        از 1401 تاکنون
تلفن:        034-33203188
پست الکترونیکی: sahebozamani@uk.ac.ir