مرکز کامپیوتر


 

مرکز کامپیوتر دانشکده با مساحتی در حدود 7*9 متر مربع , دارای 20 دستگاه کامپیوتر متصل به شبکه اینترنت می باشد.
دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی از امکانات این مرکز از قبیل استفاده از نرم افزارهای مورد نیازشان، استفاده از خدمات شبکه و اینترنت جهت تحقیق، جستجوی مطالب، ثبت نامهای اینترنتی و ..... استفاده مینمایند.