فرم ها و آیین نامه ها


شیوه نامه کارشناسی 97 به بعد(PDF)

شیوه نامه برگزاری سخنرانی (PDF)


شیوه نامه کارشناسی ارشد97 به بعد(PDF)

پروپوزال ارشد(PDF)

پروپوزال ارشد (WORD)

مراحل تصویب پروپوزال ارشد(PDF)

صفحات پایان نامه(PDF)

نحوه تنظیم پایان نامه(PDF)

شیوه نامه ارزیابی مقالات و سایر مستندات پژوهشی در دوره کارشناسی ارشد آبان 1398 (PDF)

مراحل تدوین و صدور مجوز دفاع(PDF)

شیوه نامه برگزاری سخنرانی (PDF)

کد اخلاق طرحهای پژوهشی (PDF)

فرم ضمیمه ملاحظات اخلاقی طرحهای پژوهشی (PDF)

فرم اطلاعات لازم جهت بررسی طرحهای پژوهشی و پروپوزالها در کمیته اخلاق سازمانی (PDF)

فرم گزارش پیشرفت (word)

فرم درخواست دفاع از پروپزال (word)


شیوه نامه دکتری 1397 به بعد(PDF)

شیوه نامه برگزاری سخنرانی(PDF)

مراحل تصویب پروپوزال دکتری(PDF)

فرم پروپزال دکتری (word)

نحوه انتخاب استاد مشاور خارج از دانشگاه (word)

مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (word)

فرم حمایت مالی از پایان نامه (word)

فرم حمایت از مقالات چاپ شده در نشریه (word)

فرم جلد رساله دکتری و ضمائم (word)

فرم تائید مقالات مستخرج از رساله دکتری (word)

راهنمای امتحان جامع (word)

دستورالعمل ارسال پروپوزالهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه از طریق سیستم جامع آموزشی (word)

فرم پیشنهاد استاد مشاور دانشجویان دکتری2 (word)

فرم انتخاب استاد راهنما (word)

فرم اعلامیه دفاع از پایان نامه ارشد و دکتری (word)

فرم گزارش پیشرفت (word)

فرم درخواست دفاع از پروپزال (word)