فرم ها و آیین نامه ها


شیوه نامه کارشناسی 97 به بعد(PDF)

شیوه نامه برگزاری سخنرانی (PDF)


شیوه نامه کارشناسی ارشد97 به بعد(PDF)

پروپوزال ارشد(PDF)

مراحل تصویب پروپوزال ارشد(PDF)

صفحات پایان نامه(PDF)

نحوه تنظیم پایان نامه(PDF)

شیوه نامه ارزیابی مقالات و سایر مستندات پژوهشی در دوره کارشناسی ارشد آبان 1398 (PDF)

مراحل تدوین و صدور مجوز دفاع(PDF)

شیوه نامه برگزاری سخنرانی (PDF)

کد اخلاق طرحهای پژوهشی (PDF)

فرم ضمیمه ملاحظات اخلاقی طرحهای پژوهشی (PDF)

فرم اطلاعات لازم جهت بررسی طرحهای پژوهشی و پروپوزالها در کمیته اخلاق سازمانی (PDF)


شیوه نامه دکتری 1397 به بعد(PDF)

شیوه نامه برگزاری سخنرانی(PDF)

مراحل تصویب پروپوزال دکتری(PDF)