ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


ریاست فعلی 

 

کوروش قهرمان تبریزی

   نام و نام خانوادگی:        کوروش قهرمان تبریزی   
   رتبه علمی:                 دانشیار   
   آخرین مدرک تحصیلی:   دکترای مدیریت ورزشی   
   مدت تصدی:    از تابستان 96 تا کنون  
   تلفن:                        31323185-034  
   پست الکترونیکی: kourosh3795@uk.ac.ir

 
رؤسای سابق 

نام و نام خانوادگی  رتبه علمی  آخرین مدرک تحصیلی  مدت تصدی تلفن پست الکترونیکی
 منصور صاحب الزمانی استاد  دکترای ورزش درمانی   3132313179 sahebozamani@yahoo.com
علیرضا صابری کاخکی          
منصور صاحب الزمانی دانشیار دکترا ورزش درمانی     Sahebozamani@yahoo.com
نصرت الله شهبازپور          
اکبر ایرانمنش