دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 256 نتیجه
از 13
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 2112064 2 کارشناسی 01 داریوش مفلحی هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/27 (17:30 - 19:30)
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 2112064 2 کارشناسی 02 داریوش مفلحی هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/27 (17:30 - 19:30)
کار با دستگاه های ورزشی 2112063 2 کارشناسی 01 روح اله نیکویی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
کار با دستگاه های ورزشی 2112063 2 کارشناسی 02 روح اله نیکویی هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
کارورزی ورزش های انفرادی 2112060 2 کارشناسی 51 مهشید زارع زاده هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
کارورزی ورزش های انفرادی 2112060 2 کارشناسی 01 مهدی عباس پور هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
ماساژ ورزشی 2112062 2 کارشناسی 01 منصور صاحب الزمانی هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی 2112056 2 کارشناسی 02 کوروش قهرمان تبریزی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/03 (09:30 - 11:30)
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی 2112056 2 کارشناسی 01 کوروش قهرمان تبریزی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/03 (09:30 - 11:30)
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 2112058 2 کارشناسی 02 سید احمد نژاد سجادی هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/25 (17:30 - 19:30)
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 2112058 2 کارشناسی 01 سید احمد نژاد سجادی هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/25 (17:30 - 19:30)
مقدمات روانشناسی ورزشی 2112055 2 کارشناسی 01 وحید روح اللهی هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/07 (11:30 - 13:30)
بدمینتون 1 2112257 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 محمدرضا امیرسیف الدینی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
بدمینتون 1 2112257 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 محمدرضا امیرسیف الدینی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی 2112051 2 کارشناسی 01 کوروش قهرمان تبریزی هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/26 (17:30 - 19:30)
فوتبال 1 2112329 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 اکبر جابری هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص
فوتبال 1 2112329 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 اکبر جابری هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
فوتبال 2 2112332 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 محمدرضا امیرسیف الدینی هرهفته دو شنبه (19:30 - 21:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
مبانی مدیریت 2112050 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 اکبر جابری هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/07 (07:30 - 09:30)
مبانی مدیریت 2112050 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 اکبر جابری هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/07 (07:30 - 09:30)
نمایش 1 - 20 از 256 نتیجه
از 13