دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مبانی مدیریت 2112050 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 اکبر جابری هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1398/04/05 (08:30 - 10:30)
مبانی مدیریت 2112050 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 اکبر جابری هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1398/04/05 (08:30 - 10:30)
مقدمات جامعه شناسی ورزشی 2112049 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 اکبر جابری هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/16 (15:30 - 17:30)
بیوشیمی وتغذیه ورزشی 2112028 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 داریوش مفلحی هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1398/04/05 (13:30 - 15:30)
ترکیب بدن وکنترل وزن 2112563 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 داریوش مفلحی هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1398/04/11 (10:30 - 12:30)
متون خارجی در علوم ورزشی 2112012 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 اکبر جابری هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/16 (08:30 - 10:30)
متون خارجی در علوم ورزشی 2112012 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 اکبر جابری هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/16 (08:30 - 10:30)
فیزیولوژی ورزشی 1 2112441 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 محسن امینائی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/09 (13:30 - 15:30)
فیزیولوژی ورزشی 1 2112441 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 محسن امینائی هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1398/04/09 (13:30 - 15:30)
فوتبال 2 2112332 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 محمدرضا امیرسیف الدینی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی 2112023 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 وحید روح اللهی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1398/04/06 (13:30 - 15:30)
روانشناسی رشد 2112018 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 وحید روح اللهی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1398/04/05 (13:30 - 15:30)
ژیمناستیک 2 2112330 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 02 داریوش مفلحی هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
ژیمناستیک 2 2112330 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 داریوش مفلحی هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
ژیمناستیک 2 2112330 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 03 داریوش مفلحی هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
کبدی 2112043 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 وحید روح اللهی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
تکنیک های آزمایشگاهی در علوم ورزشی 2112039 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 روح اله نیکویی هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1398/04/09 (08:30 - 10:30)
حقوق واخلاق ورزش 2112480 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 اسماعیل شریفیان هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1398/04/09 (10:30 - 12:30)
نجات غریق 2112036 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 محسن امینائی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
فعالیتهای رسانه ای در ورزش 2112473 2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی 01 اسماعیل شریفیان هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1398/04/09 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3