لیست شماره تماس های دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش /واحد تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی 3132313177 33257623