نمایشگر یک مطلب

 

                    برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد

ردیف رشته گرایش ورودی برنامه درسی دوره سرفصل مصوب وزارت خانه
1 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی ........ دانلود دانلود
2 علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی ....... دانلود دانلود
3 علوم ورزشی مدیریت ورزشی ....... دانلود دانلود
4 علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی ....... دانلود دانلود
5 علوم ورزشی رشد حرکتی ....... دانلود دانلود